Menu

Zpětná vazba a plánování

Zpětná vazba a plánování

Zpětná vazba je velmi důležitá ve vzdělávacím procesu a pomocí ní lze efektivně hodnotit, motivovat a směrovat poznávací a učební proces každého žáka. Dělíme ji na okamžitou a opožděnou. Opožděná zpětná vazba u žáka může vyvolávat dojem, že se učitel o něho nezajímá. Při okamžité zpětné vazbě, která může být pozitivní či negativní, má žák okamžité potvrzení správnosti své odpovědi nebo naopak signalizaci chyby, se kterou musí pracovat, popřípadě se jí příště vyvarovat. 

V článku Cílená zpětná vazba jsou popisovány zpětnovazební techniky, které jsou efektivní. Žák nebo učitel dostává rychlou, jasně srozumitelnou informaci, na kterou může rychle reagovat nebo naplánovat jinou aktivitu. 
Velmi inspirativním je článek Okamžitá zpětná vazba, ve kterém je popsáno několik strategií, které nabízí žákovi možnost okamžitě si porovnat svá řešení a tím se kontrola správného řešení přesouvá z učitele na žáka. 

Používání digitálních technologií pro poskytování okamžité zpětné vazby k elektronicky předkládaným úkolům v podobě online kvízů, vzdělávacích aplikací podporují také žákovskou samokontrolu. Učitel tak může poskytovat individuální podporu v případě potřeby. 


Aplikace na podporu formativního hodnocení

V blogu Miloslav Khas: Aplikace na podporu formativního hodnocení popisuje aplikace podporující formativní hodnocení, poskytující spolupráci a  vzájemnou zpětnou vazbu, ale i aplikace pro vytváření interaktivních cvičení s možnou samokontrolou žáka. Dále autor ve svém blogu popisuje aplikace, které poskytují rychlou zpětnou vazbu učiteli.

O2 Chytrá škola pro učitele

O2 Chytrá škola se snaží učitelům přiblížit různé vzdělávací aplikace a nástroje vhodné do vyučování.

Online hlasovací nástroje

Je součástí balíčku Office 365 a umožňuje učiteli vytvářet online testy, formuláře, dotazníky a ankety s okamžitou zpětnou vazbou. 

Jsou součástí Google Workspace a učitel si může vytvořit formuláře dle těchto krátkých návodných videí.


Platforma SurveyMonkey pro vytváření kvízů a anket pro zjišťování potřebných informací

Survio je online aplikace pro vytváření online dotazníků a anket nebo hodnocení. Zdarma po registraci pro 100 zodpovězených dotazníků za měsíc. Zaregistrovaný uživatel si za měsíc může vytvořit neomezený počet dotazníků s neomezeným počtem otázek. Výsledky dotazníku lze exportovat do PDF souhrnně nebo jednotlivě dle otázek. Výsledky jsou zpracovány v reálném čase, v grafech, textech aj. Aplikaci lze ovládat i z mobilních zařízení.

 Free Online Surveys je online nástroj pro vytváření anket, kvízů, formulářů a hlasování. 

Tricider je online aplikace zdarma a bez registrace pro hlasování, rychlejší spolupráci v rámci brainstormingu. Díky aplikaci Triceder lze vytvořit diskuzní fórum na dálku nebo hlasovací systém. 

Socrative je jednoduchý nástroj pro vytváření online testů s následnou možností vyhodnocení.

Platforma pro vytváření obsahu, který žáci zpracovávají se zpětnou vazbou, Učitel má možnost sledovat žákův pokrok.

Aplikace nabízí testování žáků v daném předmětu s okamžitou zpětnou vazbou. Dále si v této aplikaci učitel může vytvářet interaktivní přípravy a aktivity pro skupinovou práci.

Sebehodnocení žáka

Nesmíme opomenout i na zpětnou vazbu, kterou si poskytuje samotný žák sám sobě. 
Velmi zajímavá inspirace PEPOUŠovo vlnobití: Rychlé aktivity na úvod hodiny

Učitel díky generovaným datům z digitálních technologií poskytujících zpětnou vazbu může snadno přizpůsobovat výuku, nabízet různé formy individuální pomoci nebo poskytováná individuální zpětné vazby. Zpětná vazba je velmí důležitá součást výukového procesu, kdy zefektivňuje a zkvalitňuje proces učení, motivuje a podporuje žákovu aktivitu a rozvíjí u něj dovednost učit se ze zkušeností. Při identifikaci oblasti pro zlepšení učitel nabízí žákovi pomoc a ve spolupráci s rodiči vypracuje učební plány zaměřené na oblasti, ve kterých žák potřebuje pomoc. Poté průběžně i na základě sebehodnocení žáka informuje rodiče o jeho pokrocích. Velké množství inspirace a sdílení zkušenosti viz Metodický portál RVP.cz 

Jako učitelé máme možnost monitorovat žáka pomocí vhodně zvolených digitálních technologií a na základě získaných dat mu poskytovat podporu nebo navrhovat další metody pro rozvíjení průřezových dovedností, zapojování do praktických činností, vědeckého zkoumání a řešení složitých problémů nebo jiným způsobem zvyšovat aktivní účast žáků ve výuce.  Pak díky samotnému učení daného žáka získáváme informace o jeho zájmu, pokroku v dané oblasti a tím mu můžeme pomoc s volbou volitelných předmětů.