Menu

Diferenciace a individualizace

Diferenciace a individualizace

Diferenciace je co nejefektivnější proces v rámci diferencovaného vyučování, kdy je vyučování přizpůsobováno skupinám žáků nebo jednotlivci z hlediska obsahu, metod, forem vzdělávání a zároveň řízení výchovně-vzdělávacího procesu tak, aby průměrní žáci nebo žáci se SVP zvládli učivo a schopní a nadaní žáci plně rozvíjeli svoje schopnosti.


· Navrhované aktivity pro průměrné žáky a žáky se SVP
· Aplikace na mobilní zařízení

Žáci díky svým vnitřním předpokladům a vnějším podmínkám k učení jsou v kolektivu diferencovaní. Mezi vnitřní předpoklady žáka patří inteligence, paměť, osobní vlastnosti, předchozí znalosti a dovednosti, motivace, kompetence k učení a styl učení nebo i poruchy učení. Vnější podmínky, které mohou žáka ovlivňovat jsou rodinné zázemí a školní prostředí. Na školní prostředí každý žák reaguje jinak. Jiné jsou jejich reakce na kolektiv třídy, učivo (typ, srozumitelnost, aktuálnost), čas, který tráví ve škole a jak je motivovaný, proto se ve školách vytváří homogenní skupiny z homogenizovaných žáků podle jejich předpokladů k učení a podmínek učení z důvodu rozdílnosti mezi žáky.  

 Diferenciaci dělíme na vnitřní a vnější. Na úrovni povinné školní docházky se žáci postupně oddělují do praktických, speciálních nebo víceletých škol. Nesmíme opomenout přechod žáků ze ZŠ na různé střední školy. V rámci vnější diferenciace se vytváří skupiny vně dané školy.  

Vnitřní diferenciace je uvnitř školy, kde jsou žáci rozdělováni do homogenních skupin.   

Vnitřní diferenciaci se dělí na pružnou a stabilní, kdy homogenní skupiny zůstávají stabilní po dobu např. pololetí, školního roku. Naopak při pružné vnitřní diferenciaci se žáci setkávají v různých skupinách-volitelné předměty, skupiny s žáky se SPU, skupiny tvořené dle předmětů různých úrovní obtížnosti mimo svou kmenovou třídu nebo žáky s OMJ a přeřazování žáka do jiné skupiny při jeho zhoršení nebo zlepšení.  

Homogenní skupiny vytvářené v rámci vnitřní struktury jsou vytvářeny např. dle prospěchu žáků v daném ročníku, nabídce volitelných předmětů, nabídce předmětů dle úrovně obtížnosti nebo podle kritérií – nadaní žáci nebo žáci se SPU. Učitel si v rámci svého předmětu může vytvářet homogenní skupiny dané třídy pro skupinovou práci, různý způsob výkladu nebo procvičování učiva a k tomu je velmi vhodné používat digitální technologie.  

 Správná diferenciace vede k individualizaci výuky a tím přizpůsobení výuky jednotlivým žákům. Právě individuální přístup respektuje žákovo tempo, jeho vlastnosti a potřeby a tím i organizaci učební činnosti. Digitální technologie jsou výborným prostředkem, aby individualizace výuky byla lépe proveditelná. Učitel přizpůsobuje využití digitálních technologií vzdělávacím potřebám žáků v daném kolektivu včetně žáků se SVP (se speciálními vzdělávacími potřebami např. žákům s dyslexií, s ADHD, mimořádně nadaných žáků…), a tím umožňuje jednotlivým žákům postupovat na rozdílných úrovních i různou rychlostí.  

Učitel se při vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zabývá využíváním digitálních technologií k podpoře různých způsobů učení, úrovní vzdělání a tempa při navrhování, výběru a zavádění vzdělávacích aktivit za účelem individualizace výuky a co nejlepšího si osvojení učiva.  

Ve workshopu Zpřístupnění učebních materiálů jsou představeny možnosti tvorby studijních materiálů s ohledem na zpřístupnění žákům se speciálními potřebami v oblasti zraku, fyzických a motorických schopností, interakce, sluchu a učení.

 Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění je online manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání v podobě organizace výuky, modifikace vyučovacích metod a forem, intervence, doporučovaných pomůcek, úprav obsahu vzdělávání, hodnocení. Žáci se SVP by neměli pracovat na stejných úkolech jako schopnější žáci, ale potřebují podporu učitele, asistenta pedagoga.  


Navrhované aktivity pro průměrné žáky a žáky se SVP


Aplikace na mobilní zařízení

Nabídka aplikací pro mobilní zařízení v podobě výukových her pro děti (pmq-software.com) obsahuje hry – abecedu, výukové kartičky, matematiku, jazyky, logopedii…

 Matemág

edukativní hra pro rozvoj logického matematického myšlení založená na principech Hejného metody.

TraiBrain

platforma pro rozvíjení kritického myšlení a rozvíjení mozku.

ScioDat

slouží pro testování žáků a prohlížení jejich výsledků.

Mathman

 je  mobilní hra určená k procvičování matematiky 2. st ZŠ a SŠ. V aplikaci je 13 kurzů a v každém kurzu je záporák ve formě matematického monstra a proti němu bojuje superhrdina Mathman – žák. Jednotlivé kurzy obsahují interaktivní teorie, díky kterým žák odhaluje početní postupy a mezi jednotlivými kroky odpovídá na otázky a řeší početní úlohy. Pokud na otázky odpovídá správně, zkracuje život matematickému monstru, ale pokud špatně, tak ubude život hrdinovi Mathmanovi.

Khan Academy

pomáhá se školní výukou se zpětnou vazbou o pokrocích zaregistrovaného žáka. Youtube kanál Khan Academy.

Pojďme si volbou vhodných digitálních technologií usnadnit svůj přístup k jednotlivcům z časového hlediska. Kombinace správně zvolených digitálních technologií mohou mít pro žáka se SVP mnohonásobný motivační efekt k osvojování si učiva a u schopného a nadaného žáka k rozvíjení jeho schopnosti nebo talentu.

Další inspirativní zdroje