Menu

Soustavný profesní rozvoj

Soustavný profesní rozvoj

Učitelé se mohou vzdělávat formálně a neformálně. Formální vzdělávání probíhá ve školách a je zakončené vysvědčením, diplomem dle dosaženého stupně vzdělání. Pro učitele probíhá systematickou formou dle vymezených právních předpisů na vysokých školách a je zakončeno vysokoškolským diplomem.   

Studium PEDAGOGIKY

 Na odkazu si zájemce může vybrat studium PEDAGOGIKY dle nabízených kritérií. 

Studium UČITELSTVÍ PRO 2.STUPEŇ ZŠ A NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIÍ

Na odkazu si zájemce může vybrat studium UČITELSTVÍ PRO 2.STUPEŇ ZŠ A NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIÍ dle nabízených kritérií. 

Studium UČITELSTVÍ PRO 1.STUPEŇ

Na odkazu si zájemce může vybrat studium UČITELSTVÍ PRO 1.STUPEŇ dle nabízených kritérií. 

Studium SPORT A TĚLOVÝCHOVA

Na odkazu si zájemce může vybrat studium SPORT A TĚLOVÝCHOVA dle nabízených kritérií. 

Studium REKREOLOGIE

 Na odkazu si zájemce může vybrat studium REKREOLOGIE dle nabízených kritérií. 

Studium UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Na odkazu si zájemce může vybrat studium UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ dle nabízených kritérií. 

Projekt „SPIN – spolupráce a inovace“

Projekt „SPIN – spolupráce a inovace“ vznikl z iniciativy několika kateder Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za podpory Nadace České spořitelny. Hlavním cílem projektu SPIN je zkvalitnit a inovovat přípravu budoucích učitelů 1. stupně. Budoucí učitelé propojují teorii s praxí např. prostřednictvím  tandemové výuka vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe. Dále se pravidelně setkávají, reflektují a sdílí zkušenosti.

 Neformální vzdělávání probíhá mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému. Zájemcům ze strany učitelů nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností a dovedností. Díky distanční výuce je preferováno neformální vzdělávání za využití digitálních technologií. Učitelé se mohou pomocí digitálních technologií soustavně profesně rozvíjet a k tomu mohou používat internet ze svého domova. 


Neformální vzdělávání

Kde vyhledávat vhodné kurzy, webináře, workshopy a jiné zdroje pro můj profesní rozvoj?
Kdo mi může pomoci zopdovědět můj dotaz nebo poskytnout inspirativní nápad?

Učitelé se musí neustále vzdělávat díky dynamickým změnám ve školství a přizpůsobovat se novým trendům a požadavkům ve výuce, a proto si mohou své znalosti doplňovat s pomocí školení. Pro sebevzdělávání jedna skupina pedagogů si volí vzdělávání návštěvou akreditovaného místa, což je časově náročnější oproti druhé skupině pedagogů, kteří volí cestu online, kdy se v pohodlí domova účastní vzdělávání pomocí online vzdělávací nástrojů – -elearningové kurzy, webináře, online kurzy MOOC, video tutoriály…   

NaDálku

Rozcestník MŠMT, který nabízí aktuální informace, inspiraci do výuky, online nástroje. 

Metodický portál RVP.cz 

Podpora, vzájemné učení se, spolupráce, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací, novinek ve vzdělávání, metodik, webinářů  a e-learningových kurzů  

Webináře ve spolupráci s Microsoft
Večerní univerzita

Večerní univerzita nabízí webináře, díky kterým učitelé získávají tipy, inspiraci do výuky.

Národní ústav pro vzdělání
INFRA

Nabízí akreditované kurzy.

Najisto

Nabízí vzdělání pro učitele.

Zřetel, s.r.o.

Nabízí akreditované kurzy, realizuje školení, kurzy a semináře.

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Nabízí akreditované kurzy, webináře pro pedagogy.

Obcankari.cz

E-learningové kuzry pro občankáře  po registraci.

 Vzdělávací portál NÚKIB

Online kurzy pro učitele a naučné aktivity pro žáky.

Informatické myšlení

Je inspirativní zdrojem nejen pro učitele, kteří se snaží ve výuce rozvíjet informatické myšlení.

Bobrův Spomocník

Podpora vzdělávacích technologií.

Pedagogická komora
Učíme online

Nabízí webináře, sdílení zkušeností.

ASTERIA centrum vzdělávání, s. r.o.
Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka jednodenních kurzů DVPP pro učitele informatiky a výpočetní techniky středních škol. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

Projektové dny

Nabídka seminářů, workshopů z IT oblasti, mediální gramotnosti,…

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

MÚVS nabízí vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Edugo

Google for Education Partner nabízí školení

Eduskop

Na platformě EDUSKOP jsou k dispozici zdarma kurzy, které lze využít pro zvýšení vlastní kvalifikace, posílení profesního růstu, přípravu na studium. Jako potvrzení úspěchů je k dispozici možnost získání oficiálního certifikátu za úspěšné absolvování kurzů.    

SYPO

SYPO – Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele.  Nabízí inspiraci, aktuální informace, sdílení zkušeností. Dále má za úkol pomáhat pedagogickým pracovníkům v rámci metodických kabinetů v krajských a oblastních pracovištích, která poskytují webináře, online média, individuální a skupinové konzultace. Velkým potenciálem pro pedagogy a jejich profesní rozvoj je sdílení a výměna zkušeností nebo diskuze s kolegy z jiných škol, které metodické kabinety dokážou zprostředkovat.    

Výluka

Snaží se motivovat učitele a další pedagogické pracovníky, podílí se sdílení zkušeností, inspirují. Nabízí workshopy, jednou za dva měsíce supervizi, pořádají celoroční komunitní kurz pro začínající učitele.

Začít spolu

Díky vzdělávacímu programu Začít spolu za podpory Nadace České spořitelny vzniklo 11 metodických center, kde bude docházet k profesnímu rozvoji učitelů, sdílení zkušeností a společnému učení.

Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit bude uváděna v sekci Aktuality webu digiucitel.cz  

Brouzdat po internetu může být časově náročně s minimálním výsledkem. Pro úspěšné vyhledávání je dobré být součástí nějaké online komunity, kde ostatní pedagogové sdílí zkušenosti s používanými technologiemi včetně jejich ovládání, použití ve výuce, ale i jejich úskalí. Online komunita dále slouží k předávání zajímavých zdrojů, výukových metod, inspirace do vyučování, ale i odborné zodpovězení nějakého dotazu, poskytnutí názoru, nápadu.  


Facebookové skupiny


Nabídka online komunit


Digicentra & Elixír do škol

Centra pro všechny učitele, kteří hledají nové inspirace do výuky. Vzájemné kolegiální vzdělávání učitelů nadšených technologiemi. Jednotlivá centra nabízejí webináře, fyzická školení spojené s digitálními technologiemi.

Skvělou práci odvádí MAP místní akční skupiny se svým místním plánováním v daném Mikroregionu ČR, kde se učitelé rozvíjí v rámci pracovních skupin podporujících čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. V rámci těchto skupin si učitelé sdílí a předávají zkušenosti z výuky, s používanými metodami a digitálními technologiemi, které se prolínají napříč naukovými předměty. Dále se společně domlouvají na dalším vzdělávání pro učitele, které právě organizuje MAP ve formě přednášek, workshopů, webinářů nebo výjezdu do vzdělávací instituce. Další informace na odkazu metodiky MAP v rámci oblasti vzdělávání.

Portfolio pedagoga

Informační video ke kurzu Osobní portfolio pedagoga
Profesní portfolio učitele

Dokument Profesní portfolio učitele obsahuje soubor metod k hodnocení a sebehodnocení.

Pro komplexní řešení digitálních kompetencí je nutný soustavný rozvoj každého učitele a objevování nových možností. Digitální technologie a digitální prostředí jsou podpůrným prostředkem a pomocí k našemu dalšímu vzdělávání. Další možností sebevzdělávání je na doporučení kolegy, který byl spokojen. Učit se od kolegy nebo být vzděláván kolegou má obrovské výhody. Taková vzájemné spolupráce stmeluje kolektiv a soustavně se vzájemně vzdělává. Každý z nás může svého kolegu naučit něčemu novému.