Menu

Přístupnost a inkluze

Přístupnost a inkluze

Učitel se ve své praxi potýká s inkluzí a musí pracovat s heterogenní skupinou žáků, akceptovat její různorodost a tím musí pracovat s různou úrovní všech žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo nadanými a mimořádně nadanými žáky a v poslední době i s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Každý žák se SVP je výjimečný, a proto učitel nebo asistent pedagoga respektují jeho vzdělávací potřeby, kognitivní schopnosti, ale musí přizpůsobovat vzdělávací prostředí všem žákům celého kolektivu nikoli jednotlivci. To znamená, že přípravy na vyučování jsou různorodé včetně přípravy pracovních listů, naplánování použití digitálních technologií.

· Inkluze žáků se SVP a digitální technologie.
· Inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem.
· Inkluze nadaných nebo mimořádně nadaných žáků


Inkluze žáků se SVP

Digitální technologie a kompenzační pomůcky mohou diferenciaci žáků ve třídě ovlivnit a zajistit přístup všem žákům s ohledem na jejich potřeby, fyzické a kognitivní schopnosti. Učitel a asistent pedagoga volí učební postupy s ohledem na digitální dovednosti jednotlivého žáka, jeho schopnosti, očekávání, postoje, chybné a nevhodné návyky. Při tvorbě digitálních vzdělávacích zdrojů pedagog nebo asistent uplatňují pravidla pro zvýšení přístupnosti volbou vhodného typu písma, jeho velikosti, barvy či rozložení.

Učitel by měl používat ve své výuce digitální technologie, strategie a různé adaptivní a kompenzační nástroje navržené pro žáky se SVP. Publikace Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií co nejlépe přibližuje problematiku inkluze a možně podpory v oblasti digitálních technologií.

V lavici

Nabízí služby pedagogicko-psychologicko-logopedického centra, vzdělávání DVPP, webináře, didaktické pomůcky, pracovní sešity.

Z jiného světa

Jsou nápomocné pedagogům s nabídkou zabývající se autismem – články, publikace, výukové materiály, materiály pro výrobu pomůcek, didaktické hry, programy pro PC… Stránky jsou neustále doplňovány o novinky.

Logopedie

Je aplikace, která pomáhá odstraňovat řečové vady a učí se správnou výslovnost.

DYS-centrum Praha z.ú.

Poskytuje informace o specifických poruchách učení, nabízí semináře, terapie a nápravy specifických poruch učení a chování. Specifické poruchy učení – podpora pro rodiče.

KamiNet

K procvičování českého nebo anglického jazyka pomocí online cvičení pro dyslektiky.

Učíme se společně

Nabízí placené pracovní listy pro jednotlivé ročníky pro MŠ a 1.st. ZŠ

Inkluze v praxi

APIV | NPI ČR – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi portál pro pedagogy, rodiče a zástupce veřejné správy. Nabízí osvědčené postupy a inspiraci z praxe, kontakty na odborníky z Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která vznikla na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu ČR.

Katalog podpůrných opatření pro žáky

S potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Katalog podpůrných opatření (upol.cz) je online manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání.

Learn math online

Online cvičení z matematiky v anglickém jazyce. Zdarma denně jen 10 příkladů, ale jde to obejít opětovným odpojením a připojením internetu a tím získat zdarma další limit.

SPC PRO VADY ŘEČI

Jako nestátní SPC bylo založeno a zařazeno do registru škol a školských zařízení MŠMT v roce 1998, a proto může zpracovávat veškeré podklady pro vzdělávání stejně jako státní zařízení. Pracuje a pomáhá klientům s narušenou komunikační schopností. Nabízí semináře, programy do PC a doporučuje vzdělávací aplikace pro Android a iPad.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání ve vzdělávacím systému ČR. Na jejím portálu lze najít mnoho informací o inkluzi.

Učitelnice

Výukové materiály jsou na digitálním tržišti, kde učitelé prodávají a nakupují originální a v praxi vyzkoušené materiály do výuky. Nabídce je cca 2500 různých materiálů. Youtube kanál Učitelnice

Zapojmevšechny.cz

Je interaktivní aplikaci s čtyřmi funkcemi nabízející chytré vyhledávání, mapu expertních služeb, možnost kontaktovat metodiky a praktický interaktivní obsah, který je naplněný zkušenostmi a praxí škol a odborníků. V interaktivním obsahu učitelé naleznou metodiky, příklady z praxe a inspiraci a inspirativní videa. Youtube kanál Zapojmevšechny.cz

Tablexia

Je aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností zaměřená nejen na pomoc dyslektikům.

Inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem

Nesmíme opominout inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné výuce, která je velmi palčivým tématem učitelů z důvodu jazykové bariéry. Učitel musí brát v potaz u každého žáka jeho individuální možnosti a předpoklady pro jeho budoucí studia. V kolektivu běžné třídy dochází k diferenciaci žáků a správným používáním digitálních technologií a HW ve formě kompenzačních pomůcek lze všem žákům zprostředkovat okolní svět ve smysluplných souvislostech, orientovat se v něm, a nakonec spolupracovat na řešení problémů, který život přináší.

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince poskytuje poradenství, metodickou podporu, kontakty v rámci sítě 13 krajských kontaktních center při krajských pracovištích NPI ČR

Portál Inkluzivní škola.cz nabízí školám, pedagogům, asistentům výukové materiály, metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a pořádá akreditované semináře.

Nezisková organizace META, o.p.s. pomáhá cizincům a jejím rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s OMJ.


E-learningové kurzy

Online nástroj Cestina24 pro výuku českého jazyka pro žáky s OMJ pro využívání v hodinách českého jazyka nebo pro individuální procvičování. Jedná se e-learning Čeština jako druhý jazyk, který vytvořila META o.p.s . Cílem e-learningu je podpořit děti a žáky s OMJ, kteří v různém věku začínají s češtinou jako druhým jazykem a díky němu se naučí slovní zásobu, výslovnost, gramatiku a češtinu v praxi. Obsahem lekcí a cvičení jsou různá témata vztahující se ke škole, rodině, volnému času. Pro vstup do e-learningu je třeba se zaregistrovat, pokud máte k dispozici vlastní e-mail. Jinak můžete použít lze univerzální přístup, kde uživatelské jméno i heslo jsou: dite_12

Click4Czech

Mobilní výuková aplikace Click4Czech se zaměřuje na procvičování slovní zásoby a gramatiky češtiny jako druhého jazyka na základních a středních školách. Aplikace obsahuje cvičení, která jsou pouze v češtině a dá se stáhnout do mobilního telefonu nebo ji používat bez instalace v přímo v internetovém prohlížecí. Skládá se ze dvou částí – Čeština pro život a Čeština pro studenty.

Heuropa!

Heuropa! je e-learning, který se skládá z mnoha malých her a cvičení pro naučení se polsky, česky a litevsky. Je určen pro děti ve věku 5 – 13 let. Pro každý jazyk jsou k dispozici tři kurzy: pro děti v předškolním věku, pro děti od 5 do 9 let a od 10 do 13 let.

Kurzy češtiny pro cizince

Nabízí širokou škálu kurzů a tři e-learningy:

  • Čeština do školy
  • Čeština do práce
  • Rodinný kurz.


Nápady a inspiraci do výuky žáky s OMJ najdete na těchto odkazech:

Na odkazu Inkluzivní škola najde pedagog mnoho užitečných odkazů, týkajících se e-learningů, online cvičení, mobilních aplikací, nástroje na tvorbu výukových materiálů, …

Online zdroje:

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Nabízí články, aktuality, další užitečné odkazy a kontakty.

Czech Time

Češtiny pro cizince Lenka Suchomelová vytváří pracovní listy pro studenty češtiny. Dále zde nabízí 37 online nástrojů a 9 mobilních aplikací pro výuku češtiny jako cizího jazyka Jak se učím česky?

Learn Czech Time

Nabízí 1000 krátkých audio a video lekcí pro snadné a lehké učení českého jazyka.

Centrum pro integraci cizinců

Se napomáhá imigrantům v procesu integrace do české společnosti prostřednictvím sociálních služeb, vzdělávacích. a dalších aktivit. V rámci vzdělávacích aktivit nabízí pomoc školám, materiály ke stažení a pracovní listy. Dále nabízí e-learningové kurzy.

Triolinguale

Platforma zabývající se jazykové animaci s nabídkou her, audio slovníku,… pro komunikaci ve třech jazycích – český, německý, polský.

CzechStepByStep

Nabízí moderní učebnice češtiny, materiály on-line , slovní banky, krátké zprávy s titulky pro možnou úpravu dle potřeb žáka a jiné aktivity pro výuku. Vzdělávací videa zabývající se výukou češtiny pro cizince

Ukrajinština – zdroje, odkazy, inspirace

Aktivní žák

Včelka

Vícejazyčnávýchova.cz

Pedagogická komora

Edu.cz

Centrum pro integraci cizinců

Duolingo

Inkluze nadaných nebo mimořádně nadaných žáků

Opomíjenou skupinou se speciálními potřebami jsou nadaní nebo mimořádně nadaní žáci, kteří ve srovnání se svými vrstevníky vykazují vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Vice informací zde


Odkazy na organizace, které se zaměřují na podporu intelektového nadání ve volném čase

Talentovani.cz

je centrálním informačním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Nabízí soutěže, metodické materiály, materiály pro rodiče, pomoc školám a organizacím, akce.

Mensa České republiky

provádí základní testování fluidního intelektu na základě několika různých testů. Nabízí vzdělávání učitelům v podobě přednášek, seminářů spolupráci školám, logickou olympiádu, elektronické zdroje.

Centrum nadání

nabízí organizace pravidelných diagnostických dnů ve spolupráci se školami a vzdělávacími institucemi, odborné a vzdělávací akti´vity, školení pedagogů, supervize práce škol ve vzdělávání nadaných žáků

Centrum podpory nadání

Centrum podpory nadání DDM hl. m. Prahy nabízím psychologické poradenství pro nadané děti předškolního věku, ZŠ a SŠ s cílem v dlouhodobém horizontu vyhledávat, podporovat a vytvářet podmínky pro rozvíjení jejich nadání dětí ve spolupráci s jejich rodinami i pedagogy.

Nadané děti

Portál, jehož cílem je zkvalitnit vzdělávací a výchovnou péči o mimořádně nadané děti a žáky. Nabízí Matematický test TIM a diagnostický systém Invenio založený na moderním přístupu „game-based assessment“, který při diagnostice využívá prvky počítačových her jako je příběh, komiksová grafika, jednoduché zvuky, sbírání bodů. 

Centrum pro talentovanou mládež

Jehož cílem je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich akademického potenciálu, nabízí online programy pro tyto žáky nebo objevitelské soboty, spolupráci pro školy.


Odkazy na pracovní listy pro nadané a mimořádně nadané žáky

Autorkami pracovních listů jsou Mgr. Romana Divínová, Mgr. Eva Laibnerová, Mgr. Katarína Greplová, Ph.D. a Mgr. Lenka Valentová. Více o projektu na odkazu Děti mensa Mensa ČR: nadané děti je soubor s pracovních listů, který nabízí přes 80 různých technik, metod a forem práce s textem, daty a čísly a je určen mimořádně nadaným žákům na 1.stupni základních škol.

Talentování.cz

Metodické materiály pro učitele jsou součástí talentování.cz včetně odkazů na zajímavé webové stránky

uložiště eSchovka

nabízí mnoho materiálů pro děti pro využití ve škole, doma. Je určena rodičům a pedagogům, kteří sdílením vyrobených materiálů ušetří svůj čas a úsilí. Některé materiály jsou zpoplatněny za symbolickou částku, ale velká část materiálů je k dispozici zcela zdarma.

FORT IQ

je spravován manželi Fořtíkovi a po registraci vám budou zasílány pracovní listy pro rozvoj intelektu napříč všemi vzdělávacími předměty

Sady pracovních listů pro nadané žáky

byly vytvořeny v rámci projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.)pro nadané žáky 1. stupně ZŠ.

Proškoly.cz

Je na nabídka kvízů, které lze vytisknout i jako pracovní list. Je zde i nabídka online kvízů dle oboru a po jeho ukončení žák získá certifikát se svým výsledkem.

Každý žák má právo na vzdělání a s využíváním digitálních technologií, nabídek alternativních postupů a kompenzačních pomůcek. Nesmíme opomenout, že digitální technologie poskytují okamžitou zpětnou vazbu, která je silným motivačním elementem pro žáka a pro nás učitele monitoringem jeho úspěšnosti nebo možné neúspěšnosti. Jako učitelé zajišťujme přístup k učení všem žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na jejich schopnosti, potřeby a nedostatky, které můžeme částečně odstraňovat s využíváním digitálních technologií, které umožňují žákům postupovat na rozdílných úrovních, různou rychlostí, volbou různých cesty učení a vlastních vzdělávacích cílů.