Menu

Výběr digitálních zdrojů

Výběr digitálních zdrojů

Používání digitálních zdrojů ve vyučování zpestří výuku. Jsou vhodné pro jednotlivce, skupiny nebo celou třídu. Dovedností pedagoga je zodpovědně pracovat s digitálním obsahem, uspořádávat si ho, upravovat si ho. Zároveň při sdílení zdrojů musí respektovat autorské právo.
Učitelé mají možnost využívat velké množství digitálních vzdělávacích zdrojů ve své výuce. Nejdříve ale musí správně vybrat z velké nabídky ty zdroje, které budou nejlépe vyhovovat vzdělávacím cílům, obsahu, kolektivu žáků a být efektivní při zvoleném způsobu výuky. Pro rychlé vyhledávání a orientaci je nabídka digitálních zdrojů uspořádána dle vzdělávacích oblastí RVP ZV.

Digitální zdroje učitel může vyhledávat na portálech, kde jsou cíleně shromažďovány. Orientace a vyhledávaní je jednoduché, stačí zvolit stupeň vzdělání a vzdělávací oblast. Nejnavštěvova­nější český portál pro pedagogy Metodický portál RVP.cz nabízí metodickou podporu učitelům, mnoho inspirace do výuky, databázi zajímavých článků, diskuzí a DUM.

modulu DUM je velká nabídka digitálních učebních materiálůDUMů. Učitel si je vyhledává dle stupně vzdělání, vzdělávací oblasti, průřezového tématu, gramotnosti.


Digitální vzdělávací zdroje – DVZ
V rámci projektu Digitální gramotnost za úzké spolupráce devíti pedagogických fakult a spolupracujících škol MŠ, ZŠ a SŠ vznikají modelové vzdělávací materiály včetně metodik v podobě digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) s aktivitami do výuky, které rozvíjí digitální gramotnosti.


Učitel21

Platforma Učitel21 nabízí knihovnu digitálních vzdělávacích zdrojů do výuky.


Inkluzivní škola.cz
Portál Inkluzivní škola.cz nabízí školám, pedagogům, asistentům výukové materiály, metodickou podporu a poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a pořádá akreditované semináře.

Součástí portálu je odkaz na neziskovou organizaci META, o.p.s., která pomáhá cizincům a jejím rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s OMJ.


Projekt PPUČ podporuje všechny MŠ a ZŠ k využívání a čerpání financí OP VVV podporující aktivity a intervence na podporu rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotnosti. Učitelé zde naleznou mnoho inspirace a materiálů do své výuky pro podporu jednotlivých gramotností.

Logo RVP

EMA -Reputační systém RVP.cz je katalog digitálních vzdělávacích zdrojů, které jsou označeny tzv. reputačním číslem, které vyjadřuje hodnocení uživatelů s nezávislým hodnocením systému, které je dáno jeho obsahovou kvalitu, hodnocení dle ověření materiálu v praxi. Učitel si DUM vyhledává dle stupně vzdělání, hledaného tématu, typu materiálu.

Logo Sdílejme Společně

DUMy zpřístupňuje digitální učební materiály, které lze třídit dle stupně vzdělání a vzdělávací oblasti.
Součástí tohoto portálu je modul Třida, což je on-line výukový software pro přímou komunikaci mezi učitelem a žáky

Logo EDU

EDUin Informační centrum o vzdělávání se snaží, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – nejen v dané škole, ale i ve městě, regionu. Pro co největší informovanost vytváří pravidelný týdenní zpravodaj s nejpodstatnějšími informacemi ze školství a vzdělávání, které se během uplynulého týdne udály. V sekci Učit online je nabídka platforem, vzdělávacího obsahu, sdílení dobré praxe a zkušeností, vzdělávání.

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • matematika
  • člověk a jeho svět


Interaktivní výukové materiály

Existují sdílená prostředí, která vytvářejí učitelé pro sdílení odkazů na inspirativní weby pro učitele, výukové materiály ke stažení, vzdělávací videa, webináře nebo na odkazy webů se sdílenými zkušenostmi s aplikacemi a platformami.DIGITÁLNÍ ZDROJE DLE VZDĚLÁVACÍCH OBLASTÍ NEBO PŘEDMĚTŮ

Učitel při vyhledávání potřebuje najít rychle takové zdroje, které si může upravovat a přizpůsobovat do své výuky. Pro každou vzdělávací oblast nebo předmět je sesbírán zlomek digitálních zdrojů. Každý učitel si pro svou výuku vytváří svou databázi digitálních zdrojů, kterou si může rozšířit nebo obohatit.JAZYKY A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Pro předmět Český jazyk a literatura je nabídka digitálních zdrojů pro 1. a 2. stupeň základní školy dohromady. V nabídce jsou odkazy na online procvičování, slovníky, pravidla českého pravopisu a malé encyklopedie věnované literatuře.

Vzdělávací portál Pravopisně pro procvičování pravopisu nabízí databázi pravopisných cvičení, větných rozborů, literárních textů a souhrn pravidel. Součástí portálu si žák může vytvořit studentský profil, ve kterém je zaznamenávána jeho statistika výkonů. Učitel si po registraci přes svůj školní email může vytvářet virtuálních třídy, sledovat procvičování žáků, stahovat zadání i řešení diktátůČeský jazyk 1. stupeň


Český jazyk 2. stupeň

Online cvičení, procvičování


LiteraturaPravidla


SlovníkyANGLICKÝ JAZYKAngličtina 1. stupeňAngličtina 2. stupeňOnline testyOnline hryVidea v anglickém jazyce

Videacesky

OverSimplified

Kurzgesagt – In a Nutshell

TED-Ed

Historia Civilis

Geo History

Veritasium

SmarterEveryDay

minutephysics

Real Engineering

Atlas Pro

Tom Scott

12tone

Tpo documentary films


NĚMECKÝ JAZYK


RUSKÝ JAZYK

FRANCOUZSKÝ JAZYK

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

UKRAJINSKÝ JAZYK

Aktivní žák

Včelka

Vícejazyčnávýchova.cz

Pedagogická komora

Edu.cz

Centrum pro integraci cizincůMATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Pro vzdělávací oblast Matematika je nabídka digitálních zdrojů pro 1. a 2. stupeň základní školy dohromady. V nabídce jsou odkazy online procvičování, online matematické hry, aplikace, e-učebnice, materiály pro výuky matematiky. Matematika 1. stupeňMatematika 2. stupeňTeorie, materiály

INFORMATIKAVýuka, materiály

3D tisk


Minecraft


Bezpečnost

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět zahrnuje předměty Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, ke kterým je připravena nabídka výukových materiálů, online cvičení, vzdělávacích aplikací a videí.

PRVOUKA


PŘÍRODOVĚDAVLASTIVĚDAPAMÁTKY

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje předměty Dějepis, Člověk a společnost, ke kterým je připravena nabídka výukových materiálů, online cvičení, vzdělávacích aplikací a odkazů na pamětihodnosti.


DĚJEPISVýukové materiályOnline procvičování

17.listopadPAMÁTKYČLOVĚK A SPOLEČNOST

Kohovolit.eu Logo

Na portálu Koho volit je aplikace Volební kalkulačka, která v době voleb nabízí pro uživatele dotazník, který porovnává volební programy jednotlivých politických stran. Uživatel v rámci dotazníku odpovídá na otázky a podle jeho odpovědí mu vyjádří v procentech jeho souhlas s danými volebními programy politických stran. Portál obsahuje další zajímavé aplikace např. Otevřené volby, kde lze najít výsledky voleb v ČSFR a ČR. Další zajímavou aplikací je Napište jim, díky níž lze napsat přímo politikům.

Demagog Logo

Projekt Demagog.cz se zabývá ověřováním faktických výroků politiků. V dnešní době jsou občané ze sociálních sítí atakováni záplavou informací, ale i dezinformací a je velmi složité rozpoznat, zda se jedná o přesnou informaci nebo o hoax. Projekt nabízí workshopy s cílem předat několik základních znalostí, jak rozlišovat fakta od názorově zabarvených textů. Workshopy prohlubují kritické myšlení žáků a základní orientaci v mediální oblasti
Volba povolání

ČLOVĚK A PŘÍRODA

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje předměty Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, ke kterým je připravena nabídka výukových materiálů, online cvičení, encyklopedií, online časopisy, vzdělávacích aplikací a videí.

FYZIKAPraktická fyzikaPřevody jednotekEnergieEncyklopedieOnline časopisy


CHEMIE

Názvosloví

Chemické pokusy

PŘÍRODOPISOchrana přírodyEncyklopedie, knihy, atlasySexuální výchova

ZEMĚPISOnline procvičování

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje předměty Člověk a zdraví a Tělesnou výchovu, ke kterým je připravena nabídka digitálních zdrojů.Člověk a zdraví

UMĚNÍ A KULTURA

Vzdělávací oblast Umění a kultura zahrnuje předměty Hudební a Výtvarnou výchovu, ke kterým je připravena nabídka výukových materiálů a mnoho inspirace do vyučováníHUDEBNÍ VÝCHOVAVÝTVARNÁ VÝCHOVAOmalovánky, šablonyNáměty, inspirace

PRACOVNÍ ČINNOSTI A POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Pro výuku předmětů Pracovní činnosti a Polytechnická výchova je připravena nabídka výukových materiálů a mnoho inspirace.

PRACOVNÍ ČINNOSTIPOLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

UŽITEČNÉ A INSPIRATIVNÍ ZDROJE PRO OBOHACENÍ VÝUKYVIRTUÁLNÍ PROHLÍDKYONLINE ČASOPISYDALŠÍ UŽITEČNÉ A INSPIRATIVNÍ ZDROJE

Internet nabízí velké množství digitálních vzdělávacích zdrojů, ale pro nás učitele je důležité u sebe zdokonalovat dovednost efektivně nalézt takové zdroje, které nám vyhovují do výuky, vzdělávacím cílům a skupině žáků. Tvořme si databáze zdrojů, sdílejme zkušenosti s ostatními a buďme si vzájemně nápomocni.