Menu

Odborná spolupráce

Odborná spolupráce

Pedagog se neustále musí přizpůsobovat digitálně vyvíjející se společnosti. Pokud opravdu chce učit jako profesionál, musí se neustále vzdělávat a používat nové digitální technologie.  
Digitální technologie jsou významným zdrojem informací pro spolupráci mezi kolegy.  Sdílení a výměna znalostí slouží také k inovaci učebních postupů, sdílení zkušeností, předávání zdrojů mezi kolegy a ke spolupráci kolegů na společných úkolech a projektech.  To vede ke společné komunikaci, využívání odborné sítě spolupracovníků nebo komunit, kde si učitel ve spolupráci s odborníky zdokonaluje své vlastní kompetence, rozšiřuje své dovednosti a hlavně je mu poskytována zpětná vazba.

Být součástí nějaké skupiny učitelů, kteří vzájemně spolupracují na odborné úrovni je velikým přínosem pro učitelův profesní rozvoj. 


Vzájemná odborná spolupráce na úrovni základních škol 

Kolega a kolega 

Skupina kolegů v rámci jedné školy – např. tzv. metodická sdružení 

Skupina učitelů několika škol dle určitého zaměření tzv. aprobační buňky, tvořivé dílny

Skupina učitelů v rámci škol v daném mikroregionu – podpora v rámci skupin čtenářské, matematické, polytechnické a digitální 

Skupina učitelů v rámci škol v dané oblasti – okresu, kraje

Skupina učitelů v rámci škol zapojených do projektů v ČR 

Skupina učitelů v rámci škol zapojených do mezinárodních projektů


Kolega & kolega nebo kolegové

Odborná spolupráce může probíhat s kolegou nebo i více kolegy,  což je velkou výhodou. Stačí jeden kolega, který je odborníkem a zároveň ochotným průkopníkem předávat informace o nově používané technologii ve vyučování a dále  to šířit v pedagogickém kolektivu. Nesmíme opomenout, že i důležitým odborníkem je ten, kdo má znalost angličtiny, neboť někteří pedagogové se nepouštějí do stahování či ovládání digitálních technologií, protože jsou v cizím jazyce.  Někdy je těžké zaujmout všechny své kolegy o nově používané digitální technologii. Ale i pozvolné rozšiřování informací o používané digitální technologii v kolektivu kolegů je úspěchem. Pokud je v kolektivu více schopných kolegů vzájemně spolupracovat a ochotných inovovat své vyučování, je to obrovskou výhodou pro danou školu.


Spolupráce škol v rámci zaměření 

Vzájemná spolupráce by neměla být jen na úrovni jedné školy, ale naopak někteří učitelé nebo ředitelé by měli spolupracovat s jinými školami v rámci regionu nebo dle určitého zaměření (pilotní školy, aprobace…) 

GEG ČR Logo

Google EDU Group Česká republika
Pomáhá učitelům lépe využívat technologie ve výuce i v další práci. Podporuje vzájemné učení, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů, inspirací.  
Vytváří síť GEG skupin, které pořádají vzdělávací a komunitní AKCE pro učitele z okolí nebo online.
Youtube kanál GEG ČR: Google EDU Group ČR
iSen Logo

iSEN
Otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších profesí, sdílejících informace o využití  iOS  zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami .


Spolupráce učitelů v rámci MAP 

 Dalšími z komunit, kde dochází k odborné spolupráci učitelů několika základních škol v daném mikroregionu ČR,  jsou i pracovní skupiny  Čtenářské,  Matematické nebo Digitální gramotnosti v rámci MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP daného Mikroregionu) díky projektu  OP VVV MŠMT ČR .  V rámci zmiňovaných skupin gramotnosti si učitelé sdílí a předávají zkušenosti z výuky, používané metody a digitální technologie, které se prolínají napříč naukovými předměty.  


Spolupráce učitelů v rámci projektů 

Další odbornou spolupráci včetně setkání se sdílením zkušeností, inspirace a aktualit nabízí metodické kabinety národní, krajské a oblastní v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)

SYPO

Další odbornou spolupráci včetně setkání se sdílením zkušeností, inspirace, aktualit nabízí metodické kabinety národní, krajské a oblastní v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)

Pomáháme školám k úspěchu

Podpora učitelů veřejných základních škol v tom, aby dokázali lépe rozvíjet každé dítě ve třídě. Jedním z nejúčinnějších nástrojů, který tomu napomáhá, je podpora profesního vzdělávání pedagogů formou sdílení zkušeností.   Tato forma vzájemného učení mezi učiteli různých škol je postavená na strukturované výměně praktických zkušeností a na společném řešení problémů, které přináší každodenní výuka. 

Národní pedagogický institut ČR

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.  Youtube kanál NPI ČR

Učitel21

Platforma nabízející komunitní a vzdělávací prostor pro učitele. učitele zde najdou články, blogy, videa, materiály do výuky, knihovnu digitálních vzdělávacích zdrojů a tipy do výuky.

Gramotnosti.pro život!

Během výuky je nutno rozvíjet gramotnosti a platforma Gramotnosti. pro život! učitelům přináší mnoho informací a inspirace pro rozvoj samostané činnosti jejich žáků. Platforma nabízí záznamy z webinářů, záznamy z minikonferencí, materiály do výuky, publikace pro dané gramotnosti, blogové příspěvky.


Mezinárodní spolupráce učitelů

eTwinning

Nejznámější online mezinárodní komunitou je eTwinning, která jim umožňuje spolupracovat na vzdělávacích aktivitách se zahraničními kolegy – učiteli za použití digitálních technologií za účelem vzájemné komunikace, spolupráce na společných projektech, sdílení vzdělávacích postupů. Tato vzdělávací platforma   nabízí akce pro učitele ve formě  webinářů, vzdělávacích seminářů a e-learningových kurzů. 

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce má za cíl usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit.

Eurodesk

 Je evropská informační síť, která působí ve 36 zemích. Tato síť umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o vzdělávacích programech.

European Schoolnet Academy

European Schoolnet Academy je iniciativou sdružení European Schoolnet a jejím cílem je umožnit učitelům ZŠ a SŠ se zdarma vzdělávat prostřednictvím MOOC kurzů (masivní otevřené online kurzy). Kurzy se věnují využití digitálních technologií ve výuce, badatelsky orientovaná výuka, přírodních věd, programování nebo zapojování digitálních her do výuky. Samotné kurzy se skládají z videonahrávek, výukových textů, kvízů a jsou v anglickém jazyce.

Každé setkání s kolegou uvnitř školy nebo s kolegy v rámci skupiny mimo školu může být velmi inspirující pod podmínkou, že každý nabídne náměty a zkušenosti ze své práce, ale také upozorní na úskalí. Vzájemná odborná spolupráce neprobíhá jen osobním setkáním, ale i online, což vede k neustálému posilování digitálních kompetencí učitele. Být součástí odborné spolupráce je půl úspěchu vlastního profesního rozvoje.