Menu

Informační a mediální gramotnost

Informační a mediální gramotnost

Učitel zavádí do výuky aktivity, které žáka vedou k potřebě získávání informací v digitálním světě a aby takto získané informace ověřoval, zpracovával, ukládal a organizoval a dále interpretoval.

Internet nabízí obrovské množství informací. Příručka informační gramotnosti obsahuje moduly týkající se vyhledávání informací, práce se zdroji, mediální gramotnosti, internetové bezpečnosti atp. Každý modul obsahuje výklad, kvíz a aktivitu do výuky.  

V rámci projektu DigiKatalog vznikla videa na youtube kanálu „Digitální vzdělávání“, která přibližují informační gramotnost.  

Učitel vede žáka, aby si získané informace, data a obsahy ukládal, organizoval a zpracovával do různých podob ve strukturovaném prostředí – grafy, pojmové a myšlenkové mapy, tabulky, obrázky pro lepší vizualizaci a orientaci. V článku Vizuální informace z vědeckých článků těží Viziometrics je popsán nový termín v oblasti informační vědy a knihovnictví – viziometrie, která zprostředkovává vizuální informace. 

Vzdělávací program ONLIFE rozvíjející informační gramotnost

Vzdělávací program ONLIFE je stále vytvářený odborníky a studenty KISK MUNI ve spolupráci s učiteli a žáky středních škol. Program rozvíjející informační gramotnost obsahuje moduly s texty, motivační videa, kvízy se zpětnou vazbou, pracovní listy, prezentace a aktivity do vyučovacích hodin 9. ročníků ZŠ a pro studenty SŠ. Informační gramotnost není samostatným vyučovacím předmětem, proto ji lze zahrnovat do hodin českého jazyka, informatiky, občanské výchovy i odborných předmětů.

Pro studenty jsou připraveny mikrokurzy  pro samostatné online vzdělávání

.

Informační zdroje

Rozvíjením informační gramotnosti spojené s datovou gramotností jsou žáci motivováni k potřebě vyhledávání a získávání digitálních informací, údajů a obsahu, ke schopnosti posouzení relevanci zdroje a jeho správnosti obsahu.  

Wikipedie online encyklopedie, která je vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. V roce 2019 se stala jednou z nejpopulárnějších webových stránek, proto je vhodné ji používat jako zdroj pro vyhledávání informací.

V článku „Nejlépe studenty naučíme pracovat s Wikipedií“ inspiruje Radek Aubrecht, jak pracovat s Wikipedií nebo Jan Groh sdílí know how z Wikimedie ČR. Zároveň seznamuje s dalšími „wiki“ projekty v podobě WIKISLOVNÍK, WIKIDATA  a další. 

Spolek Wikimedia Česká republika organizuje pro laickou i odbornou veřejnost různá jednorázová školení či pravidelné kurzy, kde je možné se naučit pracovat s Wikipedií viz odkaz Vzdělávání/Školení a kurzy – Wikipedie

Zajímavost o informačním zdroji re3data.org se lze dočíst v tomto článku, což je globální rejstřík, který obsahuje uložená vědecká data pocházející z nejrůznějších akademických oborů. V článku je návod, jak vyhledávat v repozitáři re3data. 

QR kódy ve školství

V QR kódu je textová informace kódována pomocí bílých a černých čtverečků, které jsou uspořádány do matice. QR kódy se tak stávají součástí běžného života a proč je tedy také nevyužívat ve školství? Pomocí aplikace v mobilním zařízení tzv. čtečky QR lze odhalit zakódovaný text nebo naopak pomocí generátoru QR kódu si ho vytvořit.

Inspirativní zdroje o QR kódech

Mediální gramotnost

 Mediální gramotnost je potřeba u žáků rozvíjet, neboť média jsou součástí našich životů a většinu informací v dospělosti přijímají vlastně z médií. Mezi zprávami je mnoho zpráv lživých, překroucených nebo poplašných. Mediální gramotnost a kritické myšlení patří mezi klíčové kompetence pro budoucí život žáka, a proto je nutností je rozvíjet. Webové stránky Jeden svět na školách Mediální vzdělávání / Mediální výchova – JSNS nabízejí cca 50 výukových lekcí, různé aktivity, materiály. Je zde také vzdělání pro vyučující.

Kovyho mediální ring
V rámci spolupráce s youtuberem Karlem Kovářem, alias Kovym, vznikla série krátkých vzdělávacích videí Kovyho mediální ring, která přibližuje různá mediální témata – například roli médií ve společnosti, přesvědčovací techniky, reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy.


MQposilovna
E-cvičebnice MQposilovna je součástí webových stránek Jeden svět na školách a jejím cílem je udržovat mediální gramotnost žáků v kondici a pečovat o jejich kvocient mediální gramotnosti (MQ = Media Quotient). MQposilovna je rozdělena do dvou okruhů tréninku dle náročnosti a obsahuje 10 tréninkových lekcí s krátkým videem a několik úloh k vyplnění vhodných zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a středoškoláky.  


MQtester
Součástí webového portálu Jeden svět na školách je aplikace MQtester pro změření kvocientu mediální gramotnosti.  Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní dle náročnosti s možným maximálním ziskem 15, 20 a 25 bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních lze zjistit svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti“.  Kvíz mediální gramotnostiO2 Chytrá škola
má přehledně zpracovanou mediální gramotnost včetně ochrany osobních údajů a autorského práva. Součástí portálu jsou podklady ke stažení metodické příručky pro lekce mediální výchovy, vzdělávací videa a kvízySvět médií logo

Svět medií
Úvod – Svět médií se zabývá mediální výchovou a gramotností, nabízí otevřenou učebnici s podklady do výuky. Dále portál nabízí vzdělávání a obrovské množství odkazů.
Zvol si info
se věnuje mediální gramotnosti a nástrahám v online světě. Nabízí školení pro ZŠ, SŠ a veřejnost. Portál obsahuje příručky ke stažení.

  • Rozšifruj zprávy – v příručce jsou hry různě časově i znalostně náročné na procvičování mediální gramotnosti.
  • Průvodce po sociálních sítích – v průvodci se žáci dozví jaké jsou sociální sítě, chatovací aplikace, pozitivní a negativní stránky sociálních sítí…
  • Surfařův průvodce po internetu – průvodce přibližuje rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou, dezinformací, hoaxem, konspirací a srandičkou.
Reading and Writing for Critical Thinking neboli Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je vzdělávací program, který přináší učitelům na všech stupních vzdělávání inspiraci ke kritickému myšlení. Nabízí Sborník lekcí, kritické listy, kritické lístky, lekce a texty. Dále nabízí prezenční kurzy a webináře.


Projekt Fakespace vznikl na katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně s cílem osvěty, že na internetu, nemusí být vždy informace pravdivé. Připravili pro žáky únikovou hru, která u žáků rozvíjí mediální gramotnost a kritické myšlení.

Pro učitele připravili Příručku pro ověřování informací a volně dostupný pracovní list, ve které je seznam nejdůležitějších zásad, které pomohou správně posoudit důvěryhodnost dané informace.


Projekt Seznam se s médii pracuje s učiteli ZŠ a SŠ a poskytuje jim využitelné metodiky pro výuku mediální výchovy.

Společně připravili pět lekcí mediální gramotnosti i s návodnými metodikami. Každá lekce je určena pro dvě vyučovací hodiny a obsahuje všechny potřebné podklady k výuce daného tématu:

  • Vlastníci médií, obchodní fungování médií
  • Reklama a klamavé praktiky
  • Dezinformace, fake news, fact.checking
  • Jak vzniká zpravodajství
  • Sociální sítě

„Mě se to netýká aneb dezinformace všude kolem nás“

Třídílná série „Mě se to netýká aneb dezinformace všude kolem nás“ přibližuje, jak vznikají dezinformace. U každé psané zprávy by měl být uveden autor a zdroj. Jak autora, zdroj, tak i titulek si může každý z nás vygooglit a zjistit o něm informace. Ve videu je popsána funkce tlačítka Nástroj ve vyhledávači Google nebo jaké existují programy, které odhalí úpravy ve fotografiích. Jakými účely dezinformace vznikají a jakým způsobem šíří.

GO VIRAL!

GO VIRAL! je pětiminutová hra, která pomůže chránit hráče před dezinformacemi o COVIDU-19.

Mnoho dezinformací a fake news je vytvářených profesionálně s určitým účelem a mnohdy je těžké takovou informaci ověřit. Učitel žáka učí, aby součástí mediální i digitální gramotnosti byla zdrženlivost a tím hned nesdílet dál, ale naopak se učit dovednosti nejdříve ověřit danou informaci a poté sdílet. V současnosti nejrychlejšími zdroji na ověření zprávy nebo informace jsou 
Demagog.cz,  Manipulatori.cz, Faktické info, PoPravdě.cz, Čeští elfové a Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

S digitálními technologiemi jsou žáci denně v kontaktu, ale je potřeba u nich vytvářet a osvojovat správné návyky a postoje při jejich používání. Ve školním prostředí je nutnost rozvíjet informační gramotnost, aby byli schopni hledat, interpretovat, hodnotit a zpracovávat informace. V rámci mediální gramotnosti kriticky zkoumat informace z médií a tvořit mediální sdělení. Zadávejme žákům školní a mimoškolní aktivity, úkoly, abychom u nich rozvíjeli obě gramotnosti a tím se úspěšně uplatnili v budoucnu ve své profesi.   

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY