Menu

Aktivizace žáků

Aktivizace žáků

Žáky lze nejlépe aktivovat něčím novým, co je překvapí, zaujme. Motivující a poutavé jsou digitální technologie ve formě kvízů, vzdělávacích her s okamžitou zpětnou vazbou, ale i různé videozáznamy a animace. Digitální technologie umožňují aktivně seznamovat žáky s obsahem výuky za použití různých smyslů nebo nastavovat různé podmínky pro řešení problémů nebo přibližování skutečnosti pomocí virtuálních objektů včetně manipulace s nimi.

Kombinací výukových metod a digitálních technologií lze aktivizovat žáky za využití mobilních zařízení. Ke každé metodě lze využít digitální technologie.


Diskusní metody

společným diskutováním mezi učitelem a žaky nebo jen mezi žáky lze uskutečnit i elektronicky.

Evernote
Platforma je určena k pořizování nejrůznějších typů poznámek s jejich následnou archivací. Poznámka může mít povahu textu, fotografie nebo třeba mluveného slova. Součástí každé z poznámek může být také příloha v podobě souborů. Poznámky je možné organizovat do zápisníků, tiketovat prostřednictvím štítků, mohou být editovány více lidmi, anotovány nebo exportovány.
Teams
Je jedním z nástrojů Office 365, který slouží k předávání informací, dat, vzájemné spolupráci a dále přináší komunikační možnosti – online dotazníky Forms, chat a videohovory. Při chatování probíhá písemná komunikace ve formě krátkých zpráv v reálném čase. 
Google Meet
je součástí bezplatného  balíčku služeb Gmail, Dokumenty Google, Disk Google a Google Classroom a Hangouts Meet , který výrazně usnadňuje spolupráci. Webová školení a návody ve formě videí poskytuje domovská stránka Google Česko a Slovensko nebo na odkazu Program Grow with Google   jsou připravené návody, tréninky a zdroje pro vzdělávání na dálku. 
Seesaw
je komunikační platforma. Žáci v rámci této aplikace spolu komunikují a zároveň mohou sdílet svá portfolia, která si tvoří v této aplikaci.
Classdojo
je komunikační platforma. Žáci mohou prezentovat své pokroky učení pomocí fotografií a videí, které přidávají do svých vlastních digitálních portfolií v rámci ClassDojo Portfolia. 


Heuristické metody

projekt, brainstorming

Thinglink Atraktivní online aplikace umožnuje uživatelům vytvářet poutavé interaktivní obrázky – fotografie, k nimž lze připojit odkazy na webové stránky, videa, audionahrávky. 

Online nástroje ve výuce

Mgr. Miloslav Khas seznamuje s online aplikacemi Canva, Photofunia, Classroomscreen, Flipgrid, Jamboard, Coogle, Wordwall včetně popisu orientace v jejich prostředí.
Lektor si vede úžasný blog plný inspirace a sdílených zkušeností do výuky.

Lino je online nástěnka díky níž žáci mohou prezentovat nasbíraná data. Inspirace do výuky přináší popis jednotlivých aktivit.

Guru ve škole Logo

Guru ve škole – na Guru ve škole najdete zajímavé on-line aplikace, které doporučují dva učitelé na základě používání ve své výuce. Dále zde sdílí zkušenosti, nápady a zajímavé odkazy.

Flipgrid je online platforma pro sdílení videa a jeho úpravy. Vhodné pro výuku cizích jazyků nebo pro vyjádření hlavní myšlenky v určeném časovém intervalu.

Answergarden je online nástroj pro brainstorming a zpětnou vazbu ve třídě.

Mentimeter
V rámci této platformy se dají vytvářet wordové mraky na základě reakcí žáků, funguje jako hlasovací systém. 

Photofunia je online aplikace pro kreativní tvorbu přání, plakátů, pozvánek pomocí šablon.

Canva
je grafický nástroj pro vytváření plakátů, grafik, banerů.

Class Tools
stránka nabízející velké množství online nástrojů pro práci se třídou .

Classroomscreen
je platforma s mnoha aktivitami do výuky v podobě semaforu, nahrávání zvuku, stopek…


Aktivizace žáků a studentů ve výuce pomocí mobilních zařízení

Představuje nástroje pro získání okamžité zpětné vazby pomocí nástrojů IT za využití mobilních zařízení.

Webinář Aktivizace žáka v hodinách ICT je zaměřen na praktické příklady, jak aktivizovat žáka v hodinách s využitím různých prostředků ICT. 

Situační metody

Témat pro využití situačních metod nabízí současný život dostatek. Je žádoucí, aby se žáci učili vnímat a řešit problémy přiměřené jejich mentalitě už i na základní škole. Jsou to např. úprava okolí školy, boj s terorismem, korupcí, šikanou, péče o přírodu, zájem o své okolí, pomoc potřebným atd.

Lepší místo

Lepší místo je platforma, která nabízí inspiraci příběhy a příležitosti ke zlepšení veřejného prostoru ve svém okolí. Dále nabízí řešení k uskutečnění myšlenky včetně informací, jak získat finanční a materiální podporu lidí, místních firem a úřadu.

Nadace Via

Nadace Via podporuje z peněz od dárců aktivity pro podporu komunitního setkávání. Podoruje, aby se lidé dali dohromady a spolu vytvářeli prostor, ve kterém žijí.

Nadace Karla Janečka

Nadace Karla Janečka podporuje projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí. Šíří laskavost, podporuje sociální inovátory a je iniciátorem systémových změn ve vzdělávání. 

Srdce s láskou darované

Srdce s láskou darované je celostátní soutěž pro dětské kolektivy, které se mohou zúčastnit týmy dětí ZŠ, ZUŠ, mateřských center, dětských domovů apod. Dětské kolektivy vyrábějí srdce, které někomu darují s určitým posláním, poděkováním. Tato aktivita podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci, mezilidské vztahy a všímání si svého okolí. 

O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola vznikla z programu Nadace O2. Cílem projektu je pomocí moderních technologií zlepšovat a zjednodušovat životy lidí, především dětí a mládeže. Zabývá se online bezpečností, počítačovou a mediální gramotností a technologiemi ve vzdělávání. Nabízí grantový program určený pro základní školy a dětské domovy. Každá škola nebo dětský domov mohou získat až 100 000 Kč určené na osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice.

72 hodin

Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Jedná se o tři dny (72 hodin) dobrovolnických aktivit během jednoho říjnového víkendu.

Nadace RSJ

Nadace RSJ podporuje zdravý biopsychosociální vývoj dětí se zvláštním ohledem na přemýšlivé děti, na vzdělávání a rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech jako je matematika, informatika nebo ekonomie.

Nadace The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation podporuje studijně nadané děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech, neúplných rodinách nebo jinak zhoršených sociálních podmínkách a dále podporuje dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům.


Inscenační metody

Dramatická výchova se ve výuce uplatňuje v různých formách, např. individuální nebo kolektivní hry, pohybové hry, práce s kostýmy a rekvizitami, hudební produkce, dramatizace různých textů. Dramatizace se může vycházet z příběhu, literárního textu či vhodného tématu.  

Inspirativní článek Metody a techniky dramatické výchovy  popisuje vybrané hry založené na divadelních postupech. 

INSPIRACE A NÁPADY K NEKONTAKTNÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ – Pedagogická poema (pedagogickapoema.cz) 


Didaktické hry

Didaktické hry zahrnují mnoho rozmanitých činností interakčního a vzdělávacího charakteru v podobě simulace různých aktivit, hry s pravidly, společenské hry, myšlenkové a učební hry. Ve výuce lze využít rozhodovací hry, kvízy, soutěže, hádanky za účelem plnění vzdělávacího cíle a k tomu použít mobilní zařízení a motivující aplikace:


Práce s textem

Tweetgen.com

Aktivita Tweetni to lze praktikovat s tužkou a papírem nebo pomocí online aplikace tweetgen.com . Návodné video o aktivitě a aplikaci online aplikaci.

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování  je určen všem mimopražským učitelům základních škol, kteří zde naleznou články s tipy do výuky, e-learningové kurzy, přípravy na vyučování, důležité zdroje informací, které jsou věnovány čtenářství, tvůrčímu psaní, projektové vyučování, mediální výchově  

Liter.cz

Portál Liter.cz  seskupuje se zájmem o literaturu, povídky, básně. Registrovaní zájemci sdílí zkušenosti, mohou vyjadřovat názory k literárnímu dílu nebo naopak mohou vkládat svou tvůrčí činnost.  

TraiBrain

Webová stránka TrainBra.in studentům nabízí informace o kritické myšlení, pracovní listy a interaktivně zábavné úlohy. V učitelské zóně je připraven návod na vytvoření vlastní třídy

Blinkist

Aplikace Blinkist nabízí v současnosti přes 3000 titulů zkrácených průměrně na 15 minut,

Digitální filosof

Web vznikl v rámci předmětu Současná filozofie vyučovaného na Studiích nových médií na FF UK.


Mentální mapování

lze zaznamenat do myšlenkových map, kdy k hlavnímu tématu se postupně připojují další související údaje za doplnění různých symbolů, obrázků, značek zapoužitívhodných aplikací:  

CmapTools

Vytvářenou pojmovou mapu pomocí automatického uspořádání upravovat, roztřiďovat a rozmotávat své vztahy mezi pojmy. Dále lze sestavenou pojmovou mapu extrahovat do textu, kde si následně lze ověřit správnost vztahů mezi pojmy. 

Online software LucidChart

Je pro tvorbu pojmových nebo myšlenkových map, diagramů, grafického znázorňování k využití jako výukového nástroje.

MindMup

Je free software pro vytváření myšlenkových map.

Coggle.it

Free software pro vytváření myšlenkových map s návodným videem


Skupinové metody

za spolupráce několika žáků umocňuje jejich učební aktivitu, kdy úspěch jednotlivce je dán úspěchem ostatních členů skupiny a společná práce je oporou pro každého jednotlivce. Za využití vhodných digitálních technologií může být společná práce v elektronické podobě přístupná všem na jakémkoli místě.

Pro vytváření slovních mraků (předmětů)
Pro vytváření grafických schémat

Enchanted Learning je placená platforma nabízí vzdělávací pro ZŠ, které jsou v angličtině.

Thinglink

Online aplikace Thinglink dokáže díky uživateli vytvářet poutavé interaktivní obrázky – fotografie, k nimž lze připojit odkazy na webové stránky, videa, audionahrávky.

Book Creator

Aplikace Book Creator pro tvorbu elektronických interaktivních knih.

Digitální technologie, které využívají odborníci

Biodigital

3D model lidského těla a některé modely jsou zdarma. 

SWAMPEATLAS

Atlas of Danish Fungi – Apps on Google Play mobilní i webová aplikace, která automaticky rozpoznává houby. Uživatel si pořídí fotku houby, kterou nahraje do aplikace přes počítač nebo přes mobilní telefon a zároveň aplikace mapuje polohu výskytu daného druhu houby a sdílí souřadnice s ostatními uživateli, to vše umí aplikace.

Tinkercad

je bezplatná a jednoduchá aplikace pro 3D navrhování v českém jazyce. Navrhovat 3D objekty jde i pomocí codeblock.

3D modelování a tisk

V článku 6 šikovných aplikací pro bezplatné vytváření 3D modelů jsou srozumitelně popsány aplikace pro PC nebo mobilní zařízení pro tvorbu 3D modelů.

Motivovaní a aktivizování žáci mají možnost ovlivňovat průběh výukových aktivit pomocí digitálních technologií a tím se učení pro ně stává osobnější, smysluplnější a hlavně poutavější. Takoví žáci své mobilní zařízení využívají i při mimoškolní aktivitě. Pokud učitel volí digitální technologie i z běžné praxe nebo online technologie, které používají odborníci, popřípadě je používá ve spolupráci s odborníkem je to nejlepší cesta k aktivizaci žáků.