Menu

Strategie hodnocení

Strategie hodnocení

Nedílnou součástí výukové činnosti je hodnocení. Hodnocení je významný zdroj informací týkajících se výukových výsledků, znalostí a dovedností. Pedagog k hodnocení žáka používá sumativní a formativní hodnocení. Sumativní hodnocení je konečné ve formě vysvědčení, které slouží jako informace pro rodiče nebo pro přijímací řízení na střední školu. Formativní hodnocení je průběžné hodnocení, na němž se podílí jak žák, tak učitel. Učitel volí nové metody k poskytování časté zpětné vazby, radí žákům, jak se vyhnout chybě a jak napravovat chybný učební postup. Tím podporují aktivní učení a odpovědnost žáka za své učení. 

K přiblížení formativního hodnocení byly připraveny webináře projektem SYPO, které vysvětlují pojem formativní hodnocení. 

Webinář je o formativním hodnocení, zásadách zpětné vazby a přibližuje aplikace Formatives a Classkick. 

Webinář je o formativním hodnocení, zásadách zpětné vazby a doporučuje aplikace pro formativní hodnocení. 


Doporučované odkazy zabývající se formativním hodnocením 

Kartičky pro formativní hodnocení studenta učitelství jsou praktickým nástrojem nejen pro studenty učitelství ke sledování vlastního rozvoje v roli učitele a k plánování dalších kroků v procesu stávání se učitelem.


Online nástroje sloužící k hodnocení včetně poskytování zpětné vazby

Flipgrid
https://www.youtube.com/watch?v=5pHsg0i_0x8
Formative

je vhodný k formativnímu hodnocení práce žáka s poskytnutím jeho okamžité nebo průběžné zpětné vazby. Zároveň si pedagog po své registraci může vytvářet online testy a každou otázku si ohodnotit určitým počtem bodů za správnou odpověď.

ePearl

je motivační online platforma, kde si žáci můžou stanovit cíle a monitoring plnění cílů. Dále si díky této platformě mohou do cloudu ukládat své digitální práce včetně oskenovaných nebo ústních prezentací (čtení, hudební skladby, zpěv…). Pedagogové mají přístup ke všem žákovským portfoliím a poskytují zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu má žák i od svých spolužáků nebo rodičů.

TOGlic

platforma pro online aktivity v podobě křížovek, spojovaček,….

V blogu Miloslav Khas: Aplikace na podporu formativního hodnocení sám autor představuje osm desítek aplikací pro podporu formativního hodnocení. 

Hodnocení lze provést digitální formou se záměrným digitálním záznamem. U každého žáka lze vytvářet digitální e- portfolio, které může mít různé podoby. Pomocí jakéhokoliv portfolia je možné zjišťovat, zda žák dosahuje určitého vývoje díky sběru výsledků prací žáka v digitální podobě – fotografie, videa, prezentace a další. Největším problémem je, kam vše archivovat? Uložiště jako flashdisk, CD nebo lokální počítačová síť jsou v dnešní době už zastaralé. Nejvhodnějším archivováním jsou aplikace pro vytváření e-portfolia, která jsou přístupná z jakéhokoli zařízení.

Aplikace Seesaw

je určený pro vytváření digitálního portfolia žáka.


Office 365 a Google Workspace

Výborným prostředím pro hodnocení jsou cloudové nástroje Office 365 a Google Workspace, neboť jejich prostředí slouží pro sdílení informací, výukových materiálů, poskytování zpětné vazby a hodnocení pomocí známky nebo slovního hodnocení. 

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA

Nesmíme opomenout i sebehodnocení žáka, které by mělo fundovat jako doplněk učitelova hodnocení. Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení a současně jednou z významných kompetencí, kterou si má žák osvojit a rozvíjet ji. 

V článku Sebehodnocení žáků se autorka věnuje pojmu sebehodnocení, jeho funkcím, smyslu, ale i jeho úskalím. Typy sebehodnocení přibližuje pomocí formulářů sebehodnotících žáků. 

V odkazu Sebehodnocení žáka  je několik zajímavých článků, které se věnují sebehodnocení a žákovským portfoliím. 


Webináře

Jak vést žáky k autonomii učení na ZŠ?
https://www.youtube.com/watch?v=cm-A2-l5-nQ

Hodnocení, které je součástí zpětné vazby, může být pozitivní či negativní. Pozitivní zpětná vazba potvrzuje žákovi správné odpovědi, v případě negativní zpětné vazby je součástí upozornění na špatnou odpověď a možné pokračování v práci s chybou nebo navedení na jiný způsob řešení. Digitální technologie ulehčují práci s poskytováním hodnocení a tím i zpětné vazby, tak proč je dostatečně nevyužívat. 


Další inspirativní zdroje