Menu

Pracovní komunikace nová

Pracovní komunikace

Komunikace je vzájemné sdílení informací. Rozhovory, debaty a další formy komunikace jsou známy již od starověkukaždá doba vždy přinášela komunikační novoty. V dnešní době pro komunikaci mezi učitely a žáky, školou a rodiči už není vhodná jen forma třídních schůze, umístění informací na nástěnkách v budově školy nebo na webových stránkách. Mnohé školy vydávají školní časopisy se zapojením žáků, pořádají pro rodiče semináře nebo je zapojují do třídních nebo školních projektů. To vše přináší mnoho forem komunikace, využívání nových způsobů přenosu informací a hledání nových komunikačních nástrojů.

S příchodem digitálního věku je potřeba se naučit používat efektivně digitální nástroje kvůli tomu, abychom na jedné straně využili jejich plného potenciálu a na straně druhé se naučili říkat NE věcem, které nejsou v dané chvíli až tak důležité. Digitální nástroje účastníky komunikace těsně propojují, i když jsou stovky kilometrů od sebe, což je obrovská výhoda. Nesmíme ale opominout, že rozdílné digitální kompetence jednotlivých účastníků mohou tuto komunikaci částečně omezovat

Možnost rychlé komunikace jak s žáky, rodiči, tak také s pedagogickým týmem je důležitou klíčovou součástí dobré výuky,  atmosféry školy a spolupráce s rodiči a ostatními subjekty. Pro bezproblémový chod školy je sice důležitý managment školy s pedagogickými a nepedagogickým zaměstnanci, ale komunikace je hlavním spojovacím můstkem. Pokud bude komunikace probíhat mezi všemi zainteresovanými bezproblémově, bude se to pozitivně odrážet na jejich pracovním výkonu a při práci se žáky. Jednotlivé komunikační aplikace a možnosti k naplnění tohoto cíle je bezpočet a omezení v této oblasti jsou utvářena především omezením účastníků komunikace.

Nejdříve se musíme podívat na komunikaci z pohledu učitele a jeho pracovní komunikaci si rozdělit do dvou kategorií z hlediska s kým komunikuje a podle toho volit digitální nástroje. To znamená, že pracovní komunikaci dělime na vnitřní a vnější. V rámci vnitřní (interní) učitel komunikuje  se svými kolegy a vedením školy v rámci školy. Správná interní komunikace zvyšuje motivaci všech zaměstnanců školy. Ke komunikaci mezi sebou pro předání si věškerých informací volí digitální nástroje v  podobě: intranet, maily, školní informační systémy a v poslední době Microsoft Teams nebo Google Classroom.

V rámci vnější komunikace učitel komunikuje s žáky, rodiči, nebo odborníky a vhodně zvolené digitální nástroje slouží k rychlému předávání informací, komunikaci a vzájemné  spolupráci. Webové stránky už jsou nedostačující pro předávání informací, neboť je to předávání bez zpětné vazby. Naopak emailová korespondence je oboustranný komunikační nástroj. V poslední době k oboustranné komunikaci mezi vedením školy a rodiči,  učitelem a žákem nebo jeho zákonným zástupcem jsou používány informační školní systémy, které poskytují veškeré potřebné informace.

V období karantény na jaře 2020 došlo k velkému vývoji  školních informačních systémů, které mimo základní školní agenndy, elektronickcýh ŽK a třídnic nabízejí možnost online komunikace, vytváření online nástrojů do výuky včetně online testů pro ověření znalostí. Na každé škole, přesněji na jejím vedením je, který informační systém si pro svou školu zvolí pro spolupráci, komunikaci a předávání informací.

Pracovní komunikace obrázek

Nabídka (seznam) školních informačních systémů

Skolaonline  je moderní školní informační systém ve formě webové aplikace, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu. Pro uživatele je  dostupná 24 hodin denně pod jedním přihlášením. Přostředí Školy OnLine je uživatelsky velmi intuitivní a i méně počítačově gramotní uživatelé se v němdokážou bez problémů  orientovat.

 

Zdroj: https://www.skolaonline.cz/

Bakaláři Nejrozšířenější online systém pro zjednodušení správy školní agendy. Systém Bakaláři obsahuje veškeré moduly nutné nejen pro správu školy. Program je určen jak pro management školy, tak pro jednotlivé pracovníky, rodiče i žáky.

Edookit Informační školní systém obsahující elektronickou žákovskou knížku, třídní knihu a jiné školní dokumenty. Komunikační online nástroj mezi učiteli, žáky a rodiči. Pedagog zapisuje z počítače, mobilního zařízení zápis učiva, absenci, hodnocení podobě známky s určitou váhou se slovním hodnocením, procentuální úspěšností nebo s bodovým hodnocením. Ke každé hodině lze vkládat výukové materiály a zadávat domácí úkoly.

iŠkola Informační systém pro školy venkovské i městské je složen z modulů (žákovská knížka, dochátka, třídnice, ….), které si škola vybere a rozhodne používat. Systém je neustále vyvíjen. Každý pedagog si může vytvářet vlastní testy pro své žáky. Dle návodného videa si může vytvářet testy s otevřenými nebo uzavřenými otázkami nebo testy, které se zakládají na poslechu nebo práci s odborným textem. Pro hodnoení testu lze zvolit formu hodnocení i v rámci formativního hodnocení.

Timetables Software pro vytváření školních rozvrhů. Při plánování rozvrhu lze plánovat liché a sudé týdny, volitelné předměty, rozdělené třídy a dále řeší suplování. Na základě vytvořeného rozvrhu si škola založí elektronickou třídnici

Edupage Cloudové řešení informačního systému pro školy. Spojením softwaru pro plánování rozvrhu a na něj navazující elektronická třídní kniha, kterou má učitel k dispozici i skrz mobilní zařízení. Velkou výhodou, že přes mobilní zařízení si učitel zadat údaje v třídní knize i v místě, kde není připojení k internetu nebo wifi a vyplněné údaje se odešlou, jakmile se k přihlásí k wifi nebo připojí k internetu. Oproti Bakalářům zvládá komplexnější práci např. komunikace se zpětnou vazbou, zadávání úkolů, tvorbu online testů, prezentací přímo v prostředí EduPage. Systém má možnost automatické opravy online testů.

dm Software Je školní informační systém spravující školní matriku, elektronickou třídnici a žákovskou knížku a jiné moduly pro správu školního zařízení.

Etřídnice Etřídnice je plnohodnotný informační systém, díky kterému snadno vytisknete vysvědčení nebo předáte data ze školní matriky. Celý systém je vzájemně provázaný, přitom stále vyniká přehledností a jednoduchým ovládáním. Tisíce učitelů i ředitelů škol díky tomu průměrně ušetří 30 % času. O to víc energie jim pak zbývá na vzdělávání svých žáků.

Klasifikace pro ZUŠ Klasifikace je aplikace pro základní umělecké školy České republiky. Rodičům a žákům ZUŠ tato aplikace umožňuje přístup k elektronickému systému, který poskytuje všechny potřebné informace o studiu jako je čas výuky, informace o platbách a elektronický žákovský sešit.

Office 365:

Každá škola má přístup k možnostem office 365 a to bezplatně. Proto je tento způsob komunikace nejen efektivní, ale také levný. Co se týká komunikace, nabízí Office 365 dvě základní možnosti:

Outlook – emailový klient Office 365, který se dá skvěle používat pro ke klasické komunikaci, ale klad emailu tohoto typu je také v tom, že se monitorovatelný (pro ochranu všech stran) a navíc se v něm dají nastavit věci jako podpis, filtry (které pomáhají s vyhledáváním),atd.

Teams – je dalším nástrojem Office 365, který přináší další komunikační možnosti. Nejvíce používané jsou chat (kdy se s daným člověkem píšete v reálném čase a to formou psaní krátkých zpráv) a druhou formou komunikace jsou video hovory (pro tento typ musí být člověk vybaven zařízením, které musí mít mikrofon, popřípadě kameru).

Další nástroje ke komunikaci:

Při používání digitální technologie pro komunikaci je potřeba používat efektivně, zodpovědně a citlivě nakládat s informacemi. Všem zúčastněným stranám to ušetří čas s osobním setkáním a důležité informace lze předávat prostřednictvím různých bezplatných nástrojů. Pro komunikaci s žáky se nejvíce používá nástroj WhatsApp, messenger, Skolaonline, Bakalari, Skype, emailová korespondence, ZOOM, Microsoft Teams

Zoom – podobný Skypu používaný k videohovorům a videokonferencím

Skype – nejznámější komunikační online služba, která je bezplatná. Díky ní můžete pořádat videokonference, využívat chat a do něho přikládat soubory

Pro rychlejší komunikaci doporučujeme komunikaci formou chatu: Messenger, WhatApp… a další

Každý z výše uvedených možností má jak své výhody, ale také nevýhody. Pro člověka, který chce efektivně komunikovat existují však v dnešní době nástroje, kde je komunikace rychlá a snadná. Proto zvlášť jako učitelé nemáme výmluvu, proč bychom nemohli se svými studenty i kolegy být k kontaktu.